کتاب "واقعه عاشورا در منابع کهن"، منتشر شد
چاپ اول کتاب "واقعه عاشورا در منابع کهن" به کوشش گروه سیره نگاری پژوهشکده علوم و معارف حدیث از سوی انتشارات دارالحدیث چاپ و منتشر شد
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top