عار یا شعار، قمه‌زنی در ترازوی عقل و شرع
مهدی مسائلی در جدیدترین اثر خود با عنوان «عار یا شعار، قمه‌زنی در ترازوی عقل و شرع» به موضوعاتی مانند ماهیت و چگونگی قمه‌زنی و بررسی سیر تاریخی قمه‌زنی، عوامل پیدایش و گسترش آن پرداخته است
دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top