نیم نگاهی به نسخه خطی اجازه نامه کبیر
کتاب الروضة البهیّة في الإجازة الشفیعیّة اجازه نامه کبیری است که مرحوم سیّد محمّد شفیع موسوی جاپلقی به فرزندان خود در سال ۱۲۷۸ به نگارش در آورده است
شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top