سالروز لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزا حسن شیرازی
حکایتی عجیب از آیت الله میرزای شیرازی
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
مناظره به سبک میرزای شیرازی و آخوند خراسانی
یکی از مسائل اخلاقی که در سازندگی انسان تأثیر بسزایی دارد، فروتنی و تواضع است. اهمیت این صفت اخلاقی در مقام شاگرد آن چنان است که حتی اگر لغزشی از استاد دید، نادیده بگیرد و چه زیباست استادی که پس از پذیرش اشتباه خود متواضعانه عذر خواهی کند.
سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top