مجلس دیدار فیض کاشانی با پدر رافائل دومان فرانسوی |رسول جعفریان
مجلس دیدار فیض کاشانی با پدر رافائل دومان فرانسوی رافائل دومان Raphael du Mans یک کشیش فرانسوی که بیش 50 سال در ایران اقامت کرد
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top