انتشار تحقیق جدید از المسالک الجامعیة فی شرح الرسالة الالفیة
اثر تحقیقی حجت الاسلام ولی‌الله قربانی از پژوهشگران موسسه کتابشناسی شیعه که در مراسم کتاب سال حوزه مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفت
یکشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top