فاجعة منی
شعری عربی راجع به فاجعه منا از علامه سید عبدالستار حسنی
پنج شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top