فوائدی از اجازات سید علی نقی نقوی برگرفته از کتاب مخطوط «إجازاتي» | عبدالحسین طالعی
ترجمه و تلخیص بخشی از مجموعۀ مفصل <إجازاتی> گردآوری و تدوین مرحوم علامه سید علی نقی نقوی عالم ذوفنون هندی ( ۱۳۲۳ – ۱۴۰۸ ه.ق. ) است که تا کنون به چاپ نرسیده و نسخۀ عکسی آن در کتابخانۀ مؤسسۀ کتابشناسی شیعه موجود است
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top