معرفی انوارالفقاهه | علی اکبر زمانی نژاد
مقدمه التحیقیق انوار الفقاهه توسط مرکز احیای آثار اسلامی (با همکاری برخی از محققین) در 124 صفحه در ابتدای جلد اوّل کتاب به چاپ رسیده است و شامل دو فصل و یک خاتمه است.
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top