منتشر شد
کتاب : احوال و آثار شیخ محمّدتقی رازی نجفی اصفهانی (م1248) و خاندانش
سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
آقا نجفی اصفهانی (۱۲۲۴ - ۱۲۹۲)
بیست و دوم ربیع الثانی مصادف با ولادت او است
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
بیست و سوم صفر مصادف است با رحلت آیت الله شیخ محمد باقر آقا نجفی اصفهانی (1310 ق )
نگاهی به کتاب احوال و آثار شیخ محمّدتقی رازی نجفی اصفهانی (م۱۲۴۸) و خاندانش
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top