کتاب شیعه، شمارۀ اول
در نوشتار فهرست مجله کتاب شیعه (شماره 1) آمده است. متن مقالات کتاب شیعه 1، در این نوشتار برای دانلود لینک شده است.
دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۱
کتاب شیعه، شمارۀ چهارم
در این نوشتار فهرست مطالب کتاب شیعه 4 آمده است.
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲
کتاب شیعه دو فصل نامه دارد...
در جهان تشیع نشریه علمی و تخصصی در زمینه معرفی میراث مکتوب شیعه و شخصیتهای شیعی، وجود ندارد. و این همان انگیزه ای است که موسسه کتاب شناسی شیعه برای آن تاسیس شده است.
چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
مجوز انتشار دو فصلنامه کتاب شیعه صادر شد....
از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد، مجوز 30 نشریه برای انتشار صادر شد. که در این میان دوفصل نامه کتاب شیعه به صاحب امتیازی موسسه کتاب شناسی به چشم میخورد.
چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
کتاب شیعه، شمارۀ دوم
این نوشتار شامل فهرست مجله کتاب شیعه دوم است.
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲
کتاب شیعه، شمارۀ سوم
کتاب شیعه شماره ۳، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۲
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲
کتاب شیعه ( ویژه اجازات )
سردبیر ویژه شمارۀ ویژۀ اجازات خبر داد: مجله کتاب شیعه «ویژه اجازات» به صفحه آرا سپرده شد
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳
موسسه کتابشناسی شیعه و کتاب شیعه در مجلات عراق و لبنان
انعکاس فعالیت های موسسه کتابشناسی شیعه در مجلات عربی
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۳
کتاب شیعه پنجم چاپ شد
دوفصلنامه کتاب شیعه، مؤسسه کتابشناسی شیعه
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
نشریه کتاب شیعه شماره ویژۀ اجازات
مجلۀ کتاب شیعه نشریۀ مؤسسۀ کتابشناسی شیعه شماره ۷ و ۸ ویژۀ اجازات در آستانۀ نشر قرار گرفته است
چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴
اجازة الحدیث، حقیقتها و اثرها و طریقة احیائها( المسیر و المصیر) | سید محمد رضا حسینی جلالی
از سری مقالات کتاب شیعه شماره 7-8
شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴
ابتدای سایت | Back to top