یک اشتباه تصحیحی که سبب شد یک عالم شافعی، امامی معرفی شود!
گاهی در تصحیح متون، خلط های عجیبی رخ می دهد که خود سبب خطاهای دیگر شده و صدها سال مردم را به اشتباه می اندازد
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top