بازیابی یکی از نخستین مصادر نهج‌البلاغه - عباسعلی مردی
کتاب زید بن وهب جهنی (م 84ق)، بازیابی یکی از نخستین نگاشته ها دربارۀ خطب امیر مؤمنان علی علیه السلام، مهدی مردانی، انتشارات دلیل ما، پاییز 1393ش، قم.
یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top