صدق در مقتل‏ خوانی - حاج میرزا حسین نوری مازندرانی
این مقاله از کتاب لؤلؤ و مرجان؛ حاج میرزا حسین نوری مازندرانی(1)، تحقیق و ویرایش حسین استاد ولی. چاپ اوّل: تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1375، گرفته شده است.
یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top