معرفی نسخه ای کهن از خرائج راوندي
کتاب الخرائج والجرائح قطب الدين راوندي در چاپ جديد آن متکی است به چند نسخه که گاه هم نقصهایی در برخی ابواب شماری از اين نسخه ها ديده می شود
پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top