گزیده دانشوران و رجال اصفهان و زندگی نامه خودنوشت مولف | سید محمد علی مبارکه ای (۱۳۶۵ق) به کوشش رحیم قاسمی
منتشر شد
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳
دیدار شگفت و خواندنی یک روحانی ایرانی با ملک عبدالعزیز سعودی در سال 1304 ش | رسول جعفریان
حکایتی است از آنچه بین راه مکه و مدینه بین یک روحانی ایرانی و ملک عبدالعزیز سعودی سه سال پس از تاسیس دولت سعودی گذشته است
دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top