دیوان نظام استرآبادی
نظام استرآبادی جزو معدود شاعران شیعه‌مذهب در ادب فارسی است که تبحر ویژه‌ای در قصیده‌سرایی داشته است
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top