خطی خوش از بهمن میرزای قاجار و شعری زیبا به خط میرعماد
یادداشتی است به خط بهمن میرزا پسر عباس میرزا در باره مجموعه ای نقاشی ها و مرقعات که برای کتابخانه اش خریداری کرده است
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top