انتشار تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائدِ شمس الدین محمود اصفهانی | حمید عطائی نظری
ای نوشتار به معرفی شرحی دیگر بر تجرید العقائد می پردازد که اخیرا در کویت به چاپ رسیده است
پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top