گزارش مختصر چهل نسخه خطی کهن و ممتاز از کتابخانۀ حرم مطهر علوی در نجف اشرف| عبدالحسین طالعی
این گفتار، گزارشی است مختصر، برگرفته از کتابی با مشخصات زیر: الحسانی، حسین جهاد. فهرس مخطوطات السادة آل الخرسان فی خزانة العتبة العلویة المقدسة
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top