يک اديب و دولتمرد ناشناخته شيعی از سده چهارم و معرفی متن سفرنامه او به حجّ (بر اساس کتابی جديد از وزير مغربي) | حسن انصاری
نقد و بررسی کتاب المجموع اللفیف می باشد
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
دنباله مقاله: فارسيات وزير مغربي | حسن انصاری
يادداشت های منقول از وزير مغربي در کتاب المجموع اللفيف که مشتمل بر اشعاری فارسی و نيز پاره ای از انظار ادبی او در رابطه با شعر پارسی و ترجمه آن به عربی است
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top