علمای قدیم در خطبه های جمعه چه می گفتند؟
گزارشی است کوتاه از کتابی از فیض کاشانی، از علمای برجسته شیعه در قرن یازدهم هجری، کتابی که او در باره خطبه های نماز جمعه تألیف کرده و شامل خطبه هایی برای 51 جمعه برای طول سال است، خطبه هایی کوتاه و جمع و جور بدون ...
یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۳
ملا محمد محسن فیض کاشانی |حبیب الله سلمانی آرانی
بیست و دوم ربیع الثانی سالگشت رحلت ملا محمد محسن فیض کاشانی
شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top