مدیر موسسه کتابشناسی شیعه در همایش ملی بزرگداشت آقا نجفی قوچانی:
تصحیح و چاپ آثار آقانجفی قوچانی باید در اولویت قرار گیرد
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
همايش ملي بزرگداشت آقا نجفي قوچاني برگزار شد
همايش ملي بزرگداشت آقانجفي قوچاني طي روزهاي پنجشنبه و جمعه با حضور استادان و فرهيختگان حوزه و دانشگاه در بجنورد، فاروج و قوچان برگزار شد
شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top