الموسم ش 105: الکتاب التذکاری الشیخ الدکتور عبدالجبار الرفاعی
به تازگی مجله معروف الموسم، یک شماره خود را ویژه دکتر رفاعی اختصاص داده و 170 مقاله و یادداشت را به عنوان تقدیر و تشکر را به ایشان اهدا کرده است.
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top