مجله دراسات علمیه
مجله دراسات علمیه، مجله‌ای است بیشتر با صبغه فقهی، اصولی و رجالی. اکثر مقالات پژوهشی است و در پایان مقالات، یک متن فقهی، اصولی یا رجالی مختصر تصحیح و منتشر می‌شود.
یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top