پاره هايی چند درباره اوضاع فرهنگی و علمی تبريز در سده هشتم قمری | حسن انصاری
در این مقاله نمونه های متعددی را از سنت اجازه نويسی علوم دينی و فلسفی در تبريز در سده هشتم قمری ارائه می گردد.
شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top