اطلاق المطلق ينصرف الی الفرد الاكمل
نامه ای از علیرضا ذکاوتی
سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
ابتدای سایت | Back to top