حسن بن محمّد دیلمی و گرایش کلامی او | حمید عطائی نظری
حسن بن ابی الحسن علی بن محمّد دیلمی از محدّثان مشهور امامیّه در قرن هشتم هجری بوده است.
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top