حسن بن محمّد دیلمی و گرایش کلامی او | حمید عطائی نظری
حسن بن ابی الحسن علی بن محمّد دیلمی از محدّثان مشهور امامیّه در قرن هشتم هجری بوده است.
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳
أعلام الدین في صفات المؤمنین | عباسعلی مردی
معرفی کتاب
چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top