اظهار نظر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای(أعلی اللهُ کلمتَه) درباره کتاب غنا موسیقی
اظهار نظر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای(أعلی اللهُ کلمتَه) در درس خارج فقه روز دوشنبه 4/9/87 جلسة 250، دربارة مسأله غنا، و کتاب میراث فقهی (1): غنا، موسیقی، که به همت مدیر مؤسسه کتابشناشی شیعه آقای رضا مختاری و همکارانشان تألیف و تدوین شده است:
یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸
ابتدای سایت | Back to top