متن شيعی مجعول و منسوب به محمد بن جرير طبري | حسن انصاری
کتاب دلائل الامامة امروزه معلوم است که از محمد بن جریر نيست
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳
برخی بررسی ها در مورد تفسیر دیلمی/ میثم محمدی
در این مقاله پس از معرفی این تفسیر و مولف آن، به شناسایی ویژگی های رسم الخطی و برخی ویژگی های گویشی به کار رفته در آن پرداخته شده است
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top