انتشار دو کتاب جديد خارجی درباره مطالعات تطبیقی قرآنی
«جدل‌های کتاب مقدس: قرآن و دیگر ادیان» و «عیسای کتاب مقدس و قرآن: شباهت یا تفاوت؟» عنوان دو کتابی است که در دو ماه گذشته به بازار جهانی کتاب های مطالعات قرآنی عرضه شده‌اند.
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top