سالروز رحلت شیخ محمد تقی رازی نجفی اصفهانی« صاحب هدایة»
15 شوال سال 1248 قمری روح این عالم وارسته از این جهان پر کشید .
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳
سالگشت رحلت محمدباقر آقا نجفی اصفهانی
معرفی کتاب احوال و آثار شیخ محمدتقی رازی نجفی اصفهانی و خاندانش
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top