تفسیر ابی الجارود و مسنده
کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» با تحقیق و تخریج «علی شاه علی‌زاده» توسط سازمان چاپ و نشر موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث منتشر شد.
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top