ماهيّت متن کنونی کتاب قرب الاسناد | حسن انصاری
درباره قرب الاسناد منسوب به عبد الله بن جعفر الحميري، محدث بلند پایه دوران آغازين عصر غيبت صغری تاکنون مطالعاتی چند صورت گرفته و حتی رساله ای از ابو الهدی کلباسي، عالم رجالی سده گذشته درباره آن منتشر شده است اما با اين وصف تاکنون هويت واقعی اين متن دقيقاً شناسايی نشده
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top