سالروز رحلت «سيدجمال الدين حسيني اسدآبادي» متفكر و مصلح بزرگ جهان اسلام (1314 ق)
پنجم شوال سالروز رحلت اوست.
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳
سالروز رحلت سيد جمال الدين اسد آبادى قدس ‏سره (م 1314)
جرعه ا ی از دریا
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶
ابتدای سایت | Back to top