آقا جمال الدین محمد خوانساری
در منابع شرح حال و زندگینامه نویسی ، 26 ماه رمضان سالروز رحلت آقا جمال خوانساری به سال 1125 ق آمده است .
پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top