کتاب آداب أمير المؤمنين از قاسم بن يحيی الراشدي در سنتهای حدیثی امامیه | حسن انصاری
در يادداشت حاضر با تأکيد بر نمونه متن کتاب آقای خدامیان آرانی ، نشان داده خواهد شد برخلاف نظر پردازنده "طريقه فهرستی" ابداع اين شيوه کمکی به شناسايی دقيق نحوه روايت متنها نمی کند؛
سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top