هركه كار قصد گندم باشدش‏ كاه خود اندر تبع مى‏آيدش | محمد اسفنديارى‏
اينكه در اهداف، «دفاع كلامى غير مستقيم از شيعه...» آمده و در چند جا بر آن تاكيد شده است، درست نمى‏ نمايد؛ به دلايل فراوانى؛ از جمله اينكه در دانشنامه‏ نگارى (كه گُل اطلاع رسانى است)، نبايد ملاحظات عقيدتى باشد. اينكه امروزه فراوان ما را نقد مى‏ كنند كه ايدئولوژى زده هستيد، يعنى همين. آرى، از نتايج اين كار، معرّفى جنبه كلامى شيعه است؛ امّا هدف نيست. هركه كارد قصد گندم باشدش‏ كاه خود اندر تبع مى‏ آيدش‏
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
ابتدای سایت | Back to top