نسخه خطی ریاض المسائل در فقه با نقاشی!
یک نسخه فقهی با ارزش از ریاض المسائل توسط فردی سودجو با نقاشی هایی که روی متن های عربی چسبانده شده، و به احتمال برای فروش آن به عنوان یک اثر هنری و به عبارتی سودجویی بوده، در کتابخانه ملی برلن هست که دیدنی است!
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top