نشست بررسی آثار و اندیشه های«ابوالحسن علی بن زواره ای»
گروه رجال و خاندانهای اسلامی پژوهشکده تاریخ اسلام طی نشستی با عنوان «ابوالحسن علی بن حسن زواره ای» به بررسی آثار و اندیشه های این دانشمند شیعی می پردازد.
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top