نگاهی به کتاب دررالفوائد
کتاب «دررالفوائد» که در میان اهل تحقیق به دررالأصول معروف شده، اثر حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی است. این اثر به زبان عربی و در دو جلد نگارش شده و به دوره مباحث اصولی (از ابتدای موضوع علم اصول تا رساله اجتهاد و تقلید) را دربرمی‌گیرد.
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top