سید محمد باقر سلطانی
آیت‏الله شهید سید محمد باقر صدر درباره آیت‏الله سلطانی گفته است: «السلطانی رجل کبیر، رجل ممتار علما و اخلاقا - آیت‏الله سلطانی مردی بزرگ و شخصیت ممتازی از لحاظ علم و اخلاق هستند.
دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top