تصحیح نسمة السحر | سید علی طباطبائی یزدی
کتاب «نسمة السحر في ذکر من تشیّع وشعر» (نوشته شده در سال 1111) تألیف سید ضیاءالدین یوسف بن یحیی حسنی یمنی صنعانی (درگذشته در ربیع الأول 1121)، از آثار شناخته شدهٔ حوزهٔ ادبیات و تراجم‌نگاری است و بسیاری از محققان و مؤلفان پیشین در آثار خویش از آن بهره برده‌اند و به نقل از آن پرداخته‌اند
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top