بزرگداشت حضرت آیت‌الله سید حسن سعادت مصطفوی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
بزرگداشت حکیم دانا و مدرس توانا حضرت استاد آیت‌الله سید حسن سعادت مصطفوی -دامت ایام برکاته‌الشریفة- در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳
جشن‌نامه آیت‌الله سید حسن سعادت مصطفوی
به منظور پاسداشت و تعظیم و تکریم از مفاخر علمی ـ فرهنگی ایران اسلامی، جشن‌نامه‌ای در 278 صفحه از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فراهم آمده است که فهرست مطالب آن به این قرار است
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top