يكى مرد جنگى به از صد هزار | ابوالفضل حافظیان
.
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸
استاد سید عبدالعزیز طباطبائی | ابوالفضل حافظیان
محقق طباطبایی عالم بود ولی اشرافیت علمی نداشت. دیدار با او نیاز به تشریفات نداشت همیشه در دسترس پژوهشگران بود و پاسخگوی پرسش‌ها و مشکلات آنان سماحت علمی داشت و در ارائه اطلاعات و یافته‌های علمی خود ضنّت نمی‌ورزید خدای متعال در شأن رسول اکرم (ص) می‌فرماید و ما هو علی الغیب بضنین.
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲
ابتدای سایت | Back to top