شیوه زندگینامه نویسی ( راهنمای تدوین زندگینامه نویسی علمی – تحلیلی ) شیوه نامه بزرگان شیعه
شیوه نامه زندگینامه نویسی ( راهنمای تدوین زندگینامه نویسی علمی – تحلیلی ) شیوه نامه بزرگان شیعه ، محمد جواد اصغری هاشمی ، قم : موسسه کتابشناسی شیعه ، 1392
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
زندگینامه خودنوشت آیة اللـه سیداحمد زنجانی (م 1393 ق)
به ضمیمه یک اجازۀ روایی و ترجمۀ علمای زنجان
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵
نگاهی به زندگی و آثار آیت الله ملا محمد سنگلکی قوچانی|علی اکبر صفری
زندگی نامه خودنوشت
پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵
ابتدای سایت | Back to top