تاریخ تشیع در کشمیر/ غلام محمد متو
تبلیغ دین اسلام در کشمیر توسط روحانیان و صوفی ها، از ایران و آسیای مرکزی آغاز شد.
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top