اخبار مکه
ترجمه کتاب اخبار مکه و ماجاء فیها من الآثار نوشته ابوالولید محمد بن عبدالله بن احمد ارزقی درگذشته حدود 250 قمری از سوی محمود مهدوی دامغانی ترجمه شده است.
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top