بیان الأدعیاء/ عبد الله بن محمد ابن کتیله حسینی (اواخر قرن هشتم هجری)؛ تصحیح موری موتو
از آثار بسیار جالب توجهی که متخصصان انساب سادات آل ابی طالب (نسب شناسان سادات) به جا گذاشته اند رساله ای است با نام بیان الادعیاء که در بیان مدعیان دروغین نسب شریف در اواخر قرن هشتم هجری نگاشته شده است.
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
انساب‌نگاری شیعه تا پایان قرن هفتم
سید محمدرضا عالمی ناشر: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاریخ چاپ: 1393 مکان چاپ: قم
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳
ابتدای سایت | Back to top